สารจากผู้บริหาร

กลุ่มบริษัท เกร๊ทเตอร์ ฟาร์ม่า จํากัด มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนําของอาเซียนในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม ภารกิจของเรา เริ่มต้นจากการที่บริษัทต้องการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของคนไทย ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ด้วยราคาที่ยุติธรรม ทดแทนการนําเข้าและยังสามารถสร้างผลกําไรให้กับคู่ค้าได้อย่างยั่งยืน โดยทางเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่าได้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาและการต่อยอดผลงานการวิจัยพัฒนาภายในประเทศและการสร้างนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเข้ามาเป็นวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร

ตลอดจนการบุกเบิกร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาและสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการพัฒนาวัคซีนโรคภูมิแพ้ จากแมลงสาบและอีกหลายๆ ชนิดร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพิ่มเติมจากภูมิแพ้ไรฝุ่นและชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ รวมสิบอย่างที่ปัจจุบันทางเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่าผลิตได้เป็นรายแรกและรายเดียวของ ASEAN และทางเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า คาดว่าจะเป็นผู้ผลิตรายแรกของ ASEAN ที่เริ่มการวิจัยและพัฒนายากลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advance Therapy Medicinal Products) เช่น สเต็มเซลล์ และการพัฒนา NK cell เพื่อเป็นการรักษาทางเลือกในการรักษามะเร็งจากการที่บริษัทได้รับการอนุมัติใบอนุญาตเพื่อการผลิตอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า เราจะยังคงยึดมั่นในภารกิจและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาทั้งจากภายในองค์กรและการต่อยอดงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศ มาสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อรองรับการแข่งขันและความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในยุค Disruptive Technology และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมสุขภาพ ของ ASEAN อย่างต่อเนื่องสมดังวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คุณ เชิญพร เต็งอำนวย
กรรมการผู้จัดการ