“SCL เป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งเดียวในประเทศไทย”

ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะและจัดเก็บสเต็มเซลล์อย่างถูกกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และเป็นบริษัทเดียวที่อยู่ภายใต้โรงงานเภสัชกรรมที่ได้รับ GMP มาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองโดย

2009

HEMATOPOEITIC & MESENCHYMAL STEM CELL BANKING บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคัดแยก เพาะเลี้ยงและจัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดในระดับนานาชาติดังต่อไปนี้

1. AABB (American Association of Blood Banks)
มาตรฐานของสมาคมธนาคารเลือดแห่งอเมริกาในการควบคุมทั้งผู้ให้และผู้รับในส่วนของเซลล์บำบัด และเซลล์ต้นกำเนิดของเลือด เช่น เซลล์ต้นกำเนิดเลือดจากสายสะดือ

2. ISCT (International Society for Cellular Therapy)
มาตรฐานของสมาคมเซลล์บำบัดนานาชาติ วางข้อกำหนดในส่วนของการเพาะเป็นเซลล์ต้นกำเนิด และการตรวจสอบคุณสมบัติที่สำคัญของเซลล์ต้นกำเนิดประเภทมีเซนไคม์ เพื่อใช้ในการรักษาในอนาคต

3. ISBT 128 (The Global Information Standard for Medical Products of Human Origin)
มาตรฐานข้อกำหนดระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมประเภทของผลิตภัณฑ์สำหรับนำไปรักษาในอนาคต ทั้งการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ การรักษาด้วยเซลล์บำบัด และการปลูกถ่ายเลือด เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ตรงกันทั่วโลก

2013

ห้องปฏิบัติการ บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานที่ได้รับการรับรองทั้งในด้านมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice, GMP) ที่เป็นห้องปฏิบัติการ class100 มาตรฐานระดับสากล และได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ครอบคลุมไปถึงหมวดชีววัตถุที่จะเป็นการรองรับการใช้เซลล์ต้นกำเนิดต่อไปในอนาคต

2018

ห้องปฏิบัติการ บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด ได้ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015 เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 สำหรับ MANUFACTURING OF STEM CELL นั่นจะหมายถึงว่า ทุกกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่เตรียมใช้สำหรับจัดเก็บที่ได้รับรองคุณภาพ อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้องได้มาตรฐาน การเก็บรักษาที่ถูกควบคุมด้วยระบบที่แม่นยำ และถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดเชื้อ และการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามระบบ GMP ของโรงงานเภสัชกรรม

2020

Apply for License and Registration

บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์
จากเลือดสายสะดือ

สามารถเก็บได้ง่าย ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด หรืออันตราย ต่อเด็ก มารดา สามารถนำมาใช้กับเด็ก ที่เป็นเจ้าของได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจ ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ (HLA typing) และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำมาใช้กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางสายเลือด

บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์
จากเนื้อเยื่อสายสะดือ

เนื้อเยื่อสายสะดือเป็นแหล่งอันอุดมไปด้วยเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal stem cells (MSCs) ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการซ่อมแซมอวัยวะของร่างกาย เช่น เซลล์กระดูก เซลล์กระดูกอ่อน เซลล์กล้ามเนื้อต่างๆ เป็นต้น โดยการจัดเก็บนั้นจะไม่ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ กับทารกและมารดา

บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์
จากเยื่อหุ้มรก

เยื่อหุ้มรก เป็นอีกแหล่งของ MSCs เราเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถเพาะเลี้ยงเยื่อหุ้มรกได้ ซึ่งมีศักยภาพที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากสเต็มเซลล์ชนิดนี้จากแหล่งอื่น เช่น มีส่วนช่วยในการช่วยฟื้นฟูโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทได้

บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์
จากเนื้อเยื่อไขมัน

เนื้อเยื่อไขมัน เป็นแหล่งของ MSCs ที่มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในการใช้เป็นแนวทางในการรักษาโรคต่างๆได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้ออักเสบ รวมทั้ง anti-aging เป็นต้น อีกทั้ง MSCs ชนิดนี้ได้แยกออกมาจากร่างกายของผู้ต้องการใช้เอง (Autologous) จึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูงกว่าการฉีดสารอื่น ๆ เข้าไปในร่างกาย

บริการเพิ่มจำนวน
NK CELL

การเลี้ยง NK-cells และเพิ่มจำนวนให้มีปริมาณเพียงพอทำได้ยาก เนื่องจาก NK-cells มีปริมาณน้อยในกระแสเลือด และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ทาง SCL ได้ทำการพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวน NK-cells และ NK-T cells ภายนอกร่างกายที่สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้มากขึ้นกว่าวิธีมาตรฐาน โดยท้ายที่สุดจะได้ Highly Active NK Cell Therapy – NK Cells เพื่อนำไปใช้ต่อไป

HOTLINE 085-227-7909

ห้องปฏิบัติการ สำหรับกระบวนการเลี้ยงสเต็มเซลล์ให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย จำเป็นต้องมีการควบคุมห้องปฏิบัติการ โดยที่ต้องมีการจัดการทั้งอุณหภูมิ ความดัน แรงลมผ่านเข้าออก และการควบคุมอนุภาคในอากาศ โดยมีการ เพิ่ม HEPA filter ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองอนุภาคขนาดเล็กไม่ให้ผ่านเข้าไปในห้องปฏิบัติการ โดยการแบ่งลำดับห้องปฏิบัติการมีข้อกำหนด ตามปริมาณอนุภาคที่พบเจอในอากาศในหน่วย particles/m3 of air โดยที่ห้องปฏิบัติการ SCL จัดอยู่ในประเภท clean room class 100 (ISO 5) จะพบอนุภาคขนาดเกิน 0.5 microns ไม่เกิน 100 particles/m3 of air ดังนั้นการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมสภาวะห้องสะอาดให้ตรงตามข้อกำหนด เพื่อให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์เซลล์ที่ดีและปลอดภัย การใช้ห้องสะอาด clean room class 100 เป็นการช่วยในการสร้างมาตรฐานของการผลิตสเต็มเซลล์ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

กระบวนการจัดเก็บ คัดแยก สเต็มเซลจากเลือดนั้น ห้องปฏิบัติการ SCL ได้เลือกใช้กระบวนการใช้เครื่องจักรแบบมีคนควบคุมบางส่วน (Semi-automatic) ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หลายจุด โดยหากพบความเสี่ยงนั้น จะสามารถปรับความเหมาะสมของขบวนการคัดแยกได้ทันท่วงที โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ลดต้นทุนด้านบุคลากร โดยการนำเครื่องมือแบบอัตโนมัติ (Automatic) มาใช้งาน เครื่องลักษณะนี้จะสามารถแก้ไขกระบวนการคัดแยกได้เพียงขั้นตอนท้ายสุดเท่านั้น นั่นอาจส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ที่คัดแยกก่อนนำไปจัดเก็บได้

กระบวนการผลิตสเต็มเซลล์ชนิด Mesenchymal stem cell ของห้องปฏิบัติการ SCL ได้การยื่นขอรับอนุญาตการผลิต ตามข้อกำหนดดังกล่าว และ SCL เป็นเพียงบริษัทเดียวในไทย ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 stem cell manufacturing รวมไปถึงการนำเอามาตรฐานสากลระดับโลกในการระบุตัวเซลล์ในแต่ละชนิดมา กำหนดรหัสของเซลล์ (ISBT 128 standards) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการผลิตเซลล์ที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) รวมไปถึง PHARMACEUTICAL INSPECTION CONVENTION PHARMACEUTICAL INSPECTION CO-OPERATION SCHEME (PIC/S) เอกสารควบคุมขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาถูกต้องแม่นยำตรงตามมาตรฐานสากล (Standard Operating Procedure:SOP) ตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์ตามข้อกำหนด ISCT (International Society for Cellular Therapy) เพื่อให้แน่ใจว่าสเต็มเซลล์ที่ผ่านกระบวนการผลิตสเต็มเซลล์ของห้องปฏิบัติการ SCL มีความถูกต้องทางด้านกฎหมาย ได้ซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยมากที่สุด