เจ้าหน้าที่อาวุโสฝึกอบรมและโครงการต่างๆ

Open date

31 August 2023

Job Type

Full-Time

Job Vacancy

1 positions

Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

– วางแผนและพัฒนาการฝึกอบรม
– จัดฝึกอบรม รวมถึงกระบวนการส่งกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
– วางแผนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร ทั้ง3บริษัท
– จัดทำ Career path และ Successor Plan รวมถึงออกแบบรูปแบบการประเมินต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

– ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
– มีประสบการณ์วางแผนการฝึกอบรมและดำเนินการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx