เจ้าหน้าที่แผนงานและควบคุมภายใน (บัญชี/การเงิน)

Open date

31 August 2023

Job Type

Full-Time

Job Vacancy

1 positions

Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

– จัดทำเอกสาร, บันทึกรายการบัญชีในระบบงานต่างๆ เช่น ลูกหนี้, เจ้าหนี้, สินทรัพย์, ทั่วไป, อื่นๆ
– จัดทำเอกสาร, บันทึกรายการต่างๆในระบบการเงิน
– จัดทำข้อมูล/รายงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานภายใน, หน่วยงานภายนอก
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
– มีความรู้ความสามาถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx