RA Manager

วันเปิดรับสมัคร

31 August 2023

รูปแบบงาน

Full-Time

จำนวนรับ

1 อัตรา

รายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

– บริหารงานแผนกทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดี
– ติดต่อและประสานงาน หน่วยงานภายในและภายนอก
เพื่อดำเนินการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
– ดำเนินการ กำกับดูแลการขึ้นทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา ผลิต นำสั่ง
และเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนตัวยา
– ติดตาม และประสานงานทั้งภายใน ภายนอกองค์กร
– ดำเนินการขออนุญาตผลิต นำสั่งสินค้าสุขภาพอื่นๆ ที่ควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
– ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแนวทาง หรือระเบียบที่กำหนด
– สนับสนุน และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
– มีความรู้คุณภาพต่างๆ เช่น GMP,ISO:9001-2015
– มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
– มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน อย่างน้อย 3-5 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา ผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิต
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– มีความเป็นผู้นำ และคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ

กรอกใบสมัคร

รองรับไฟล์: .pdf, .doc, .docx